Orraholmen

Orraholmens friluftsområde

Orraholmen är ett mycket populärt tätortsnära friluftsområde i Herrljunga med höga naturvärden. Nu hotas området av avverkning, då kommunstyrelsen avslagit förslaget om att skydda Orraholmen, och istället beslutat att i ytterligare sex år ha kvar en skogsbruksplan, som betecknar skogen på Orraholmen som produktionsskog.

Om fullmäktige går på kommunstyrelsens linje innebär det att tekniska nämnden har fria händer att fatta beslut om avverkningar i området. Vi vill därför att den nuvarande skogsbruksplanen revideras redan nu och att målklassen PG (produktion med generell miljöhänsyn) byts mot NS (naturvård med skötsel). Det skulle då äntligen, efter 50 år, ge Orraholmen ett skydd mot annan avverkning än den som behövs för säkerhet och framkomlighet och en skötsel som innebär att gynna naturvärden och naturupplevelser.

Under årens lopp har ett flertal insatser gjorts för att lyfta Orraholmens unika värden. Redan när Orraholmen inköptes 1970 var det för att bevara det som friluftsområde för Herrljungaborna. 1984 görs en skötselplan som syftar till att områdets natur- och kulturvärden bevaras. 2009 kommer Skogsstyrelsen och kommunen överens om att skogsproduktion inte på något sätt bör bedrivas så att de höga frilufts- och rekreationsvärdena påverkas negativt. 2012 läggs en motion om att bevara skogen och föryngra utan stora kalhyggen, vilket uppdrogs åt tekniska förvaltningen att beakta. 2017 antas en översiktsplan där Orraholmens natur- och rekreationsvärden beskrivs på inte mindre än tolv olika ställen. 2020 läggs ett medborgarförslag om att upprätta en särskild skötselplan för området med inriktning på att bevara natur- och rekreationsvärden och över 800 personer skriver under detta förslag.

Trots detta sker följande: 2012 avverkas en pelargranskog nära sjön, som särskilt framhållits som värdefull. 2017 tar tekniska nämnden initiativ till att bygga en större väg från Herrljunga till Orraholmsområdet, trots att det skulle öka trafiken och möjliggöra tyngre fordon som timmerbilar, och trots att det redan finns två vägar in i området. 2016 antas skogsbruksplanen som betecknar allra största delen av Orraholmsskogen som produktionsskog, vilket leder till tolkningen att vissa områden kan avverkas till 80-90%. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till värdet av det uttag som kan göras i skogen. När tekniska nämnden får i uppdrag av kommunfullmäktige att återkomma med en skogsbruksplan som rimmar med områdets karaktär av frilufts- och rekreationsområde görs inte detta, utan istället presenterar de allmänna skrivningar om att ta ”rimlig hänsyn” vid avverkning.

Kommunstyrelsen har nu gått på tekniska nämndens linje och tagit ett beslut som innebär en ny skogsbruksplan först 2026 och skjuter därmed återigen skyddet av Orraholmen på framtiden. Med de erfarenheter vi har av hur kommunen tidigare har följt upp såväl råd och anvisningar som egna beslut, upplever vi inte att vi har några garantier för att Orraholmen kommer att vara skyddad från större ingrepp under den tid som återstår av nuvarande skogsbruksplan, och uppmanar därför kommunfullmäktige att besluta om revidering av skogbruksplanen nu.

 

Kort om läget angående Medborgarförslaget.

Efter beslutet som togs av en majoritet av våra politiker på kommunfullmäktiges möte bestämdes det att återremittera förslaget till Tekniska nämnden vilket har öppnat en dörr på glänt för fortsatt dialog. Vi hoppas nu på givande samtal med våra styrande i kommunen, så att rätt beslut fattas för vårt värdefulla tätortsnära rekreationsområde!

 

Naturskyddsföreningens styrelse

Herrljunga krets

Backsippa

Orraholmen är ett vackert strövområde med rester av hed och småbrukslandskap. Här växer backsippor mellan enebuskar och komockor. Några få mosippsbestånd finns kvar som vi räknar varje år.

Herrljungakretsen anlade en våtmark på Orraholmen under 90-talet, som lyser upp naturen med sin vattenspegel. Två fågeltorn har byggts på var sida om dammen. Ett av dem i två plan och det andra i ett plan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knipholkar finns uppsatta och bebos varje år av knipor. Andra tider på året vilar ugglor och andra fåglar i holkarna. Ett tranpar återkommer också årligen till sjön och både sång- och knölsvan simmar här tillsammans med änder, grågäss och kanadagäss. Hägrar ses spatsera i vassen och vissa tider under året kan en och annan vadare skådas. Forsärlan bygger sitt bo under brostenarna och ses ibland flyga fram med sin vippande stjärt mellan stenarna i forsen. Svalorna trivs och hittar mat och är med sin fantastiska flygkonst ett vackert inslag att följa medan medtagen matsäck och fika intas i närheten. Det finns både vindskydd, bänkar och bord samt eldstad för den som vill grilla