Orraholmen

Orraholmens friluftsområde

Orraholmen är ett vackert strövområde med rester av hed och småbrukslandskap. Här växer backsippor mellan enebuskar och komockor. Några få mosippsbestånd finns kvar som vi räknar varje år.

 

Herrljungakretsen anlade en våtmark på Orraholmen under 90-talet, som lyser upp naturen med sin vattenspegel. Två fågeltorn har byggts på var sida om dammen. Ett av dem i två plan och det andra i ett plan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knipholkar finns uppsatta och bebos varje år av knipor. Andra tider på året vilar ugglor och andra fåglar i holkarna. Ett tranpar återkommer också årligen till sjön och både sång- och knölsvan simmar här tillsammans med änder, grågäss och kanadagäss. Hägrar ses spatsera i vassen och vissa tider under året kan en och annan vadare skådas. Forsärlan bygger sitt bo under brostenarna och ses ibland flyga fram med sin vippande stjärt mellan stenarna i forsen. Svalorna trivs och hittar mat och är med sin fantastiska flygkonst ett vackert inslag att följa medan medtagen matsäck och fika intas i närheten. Det finns både vindskydd, bänkar och bord samt eldstad för den som vill grilla.

Kommunstyrelsen beslutade i november 2022 att under våren 2023 göra en utredning om Orraholmen som kommunalt naturreservat. En naturvärdesinventering genomfördes i juli 2023. Där framgår bland annat:

– Områdets främsta naturvärden är knutna till vattenmiljöerna (Nossan och dammen) med intilliggande skogsmiljöer och gräsmarker. Delar av dessa områden behöver dock skyddas mot igenväxning och invasiva arter.

– På heden finns s.k. silikatgräsmark, en artrik torr gräsmark, samt enstaka förekomst av mosippa. Dessa är dock hotade av ”ogynnsam hävdregim”, förmodligen för hårt betestryck.

– Det omväxlande landskapet är gynnsamt för fågellivet. Ett flertal skyddsvärda arter bedöms häcka i området, bl.a. spillkråka, mindre hackspett, gröngöling, kungsfiskare kricka och svarthakedopping.

– Delar av området som inte bedöms ha höga naturvärden är produktionsskog, gräsmarker utan betydelsefull flora och trädgårdsmiljöer med mycket främmande arter.

– Hoten mot områdets naturvärden utgörs av igenväxning, avverkning i större skala, avvattning samt spridning av invasiva arter.

Naturvärdesinventerarna ger följande förslag för fortsatt skötsel av området:

– Genomföra fördjupade artinventeringar av framför allt fladdermöss och svampar, samt kartlägga Nossans tillstånd.

– Bekämpa invasiva arter, vilket är markägarens skyldighet.

– Se över betningen av området och upprätta ett skötselprogram för mosippa och backsippa.

Redan när Orraholmen inköptes 1970 var det för att bevara det som friluftsområde för Herrljungaborna. 1984 gjordes en skötselplan som syftade till att områdets natur- och kulturvärden skulle bevaras. 2009 kom Skogsstyrelsen och kommunen överens om att skogsproduktion inte på något sätt bör bedrivas så att de höga frilufts- och rekreationsvärdena påverkas negativt. 2012 lades en motion om att bevara skogen och föryngra utan stora kalhyggen, vilket uppdrogs åt tekniska förvaltningen att beakta. Vissa avverkningar samt en skogsbruksplan som angav största delen av Orraholmsskogen som produktionsskog gjorde dock att Naturskyddsföreningens ordförande lämnade in ett medborgarförslag om att upprätta en särskild skötselplan för området med inriktning på att bevara natur- och rekreationsvärden. Över 250 personer skrev under detta förslag. Och efter ytterligare några politiska turer beslutades alltså om en utredning för att Orraholmen ska bli ett kommunalt naturreservat.

Här finns en länk där du får tillgång till handlingar i Orraholmsärendet under åren. https://www.dropbox.com/sh/edn7ai7aig74tw7/AAAraINFGwScHU87YBG9u9TZa?dl=0

Länk till Fågelmorgon längs Nossan från Orraholmen mot Haraberget 2023